нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява:

Уведомяват се Иван Николов, Антоний Алексиев и всички заинтересовани лица, че на 02.03.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Месут Рушид, чрез пълном. адв. Венета Михайлов – заявление вх. № АУ 021122 ВН / 02.03.2022 г. за ПИ с идентификатор 10135.3506.156 по Кадастралната карта на район Младост, гр. Варна, одобрена със Заповед № РД-18-64 / 16.05.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение на КККР със заповед КД-14-03-988/19.04.2011 г. на Началник на СГКК – Варна.

Top