нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До АНДРЕА ИВАНОВА, адрес: ул. „Цар Самуил“ № 20, гр. София;

До ЦВЕТА ИВАНОВА, адрес: „Люлин“, бл. 333, вх. Б, ет. 8, ап. 54. гр. София.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ,

 

Моля да се явите в отдел „Недвижимо културно наследство“, дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ на община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 19А, ет. 2, ст. 11, за да се запознаете със  Заповед № 2467/03.07.2018 г. на кмета на община Варна, относно сградата с административен адрес: бул. „Княз Борис I“ № 7, гр. Варна. Заповедта е издадена на основание чл. 73, ал. 3 от Закона за културното наследство и трябва да се изпълни от всички собственици на сградата в определения срок.

В случай, че в едноседмичен срок от съобщаването, не се явите, за да се запознаете със Заповед № 2467/03.07.2018 г. на кмета на община Варна, ще се счита, че тя Ви е връчена на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК.

Съобщението е публикувано на интернет сайта на община Варна и е поставено на таблото за обявления на община Варна.

 

Top