нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 стая 103 при ст.инспектор Ивайло Иванов, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.
В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 05.08.2022 г. до 19.08.2022 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

 

С-4053 /05.08.2022 г.

ДИМИТЪР СТОЯНОВ АНГЕЛОВ

МД-АУ-4053 - 1 / 23.08.2021 Г.

 

С-4935 /05.08.2022 г.

ИВАЙЛО СТАНИСЛАВОВ ТОДОРОВ

МД-АУ-4935 - 1 / 15.09.2021 Г.

 

С-4293 /05.08.2022 г.

ЖАНЕТА АТАНАСОВА БАТАЛОВА

МД-АУ-4293 - 1 / 27.08.2021 Г.

 

С-4106 /05.08.2022 г.

ДАНЧО КОЛЕВ РАЧЕВ

МД-АУ-4106 - 1 / 24.08.2021 Г.

 

С-4045 /05.08.2022 г.

ГЕЛСЕМ ГАЛИМЗАНОВНА ПАВЛИЧЕНКО

МД-АУ-4045 - 1 / 23.08.2021 Г.

 

 

Top