нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на всички заинтересовани лица, че:            

По искане с вх. № АУ 076981 ВН /05.08.2022 г. на Община Варна от Лилия Живкова Трифонова чрез пълномощник Марина Георгиева Димитрова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ 8 в  м.“Припек“, землище с. Константиново - Община Варна,  по одобрен кадастрален план със Заповед 30/27.01.1994г. на кмет на Община Белослав.

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Top