нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ЗА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ОКОЛО ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ

В изпълнение на изискванията съгласно чл. 39 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Варна осигурява достъп до информацията на Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около Водоснабдителна група „Варна – Курортна част“, включваща следните водовземни съоръжения: каптиран дренаж „Ана дере 1, 2“ в ПИ с идент. 10135.2025.33; каптиран дренаж „Дилбер чешма“ в ПИ с идент. 10135.2116.36 (представена за пояс I скица – проект ПИ с идент.10135.2116.90); каптиран дренаж „Ламбур пунар“, в ПИ с идент. 10135.2515.353 и каптиран дренаж „Козгуна“, в ПИ с идент. 10135.216.91 по КККР на град Варна, община Варна. Възложител на проекта е „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА“ ООД.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А (Норвежка къща), град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 11.08.2022г.

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проекта за СОЗ и в Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), с административен адрес: ул. „Ал. Дякович“ №33, град Варна.

Писмени предложения/възражения се подават в едномесечен срок в Община Варна, считано от датата на обявяване на настоящата обява.

 

Обявено на 11.08.2022г.

 

Top