нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.7 от ЗУТ за издадена Заповед № 397/28.07.2022год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. № АУ013822ВН/09.02.2022 г., представляващо мотивирано искане за разрешаване на изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), на основание чл.150, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 113, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и представена скица-предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ, е разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за изменение на УПИ I-113 “за автосервиз” /ПИ № 10135.3513.113/, кв.6 по плана на 26-ти м.р., гр.Варна, одобрен със Заповед № Г-219/18.07.2019г. на зам. Кмета на Община Варна и Заповед № Г-279/04.10.2021г. на Главен архитект на Община Варна.

Заповедта подлежи на оспорване на основание чл.145 от АПК, като индивидуален административен акт, пред Административен съд-Варна чрез Община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра, в 14-дневен срок от съобщаването за нея на основание чл.215, ал.4 от ЗУТ и във връзка с чл.149, ал.1 от АПК.

Обявлението е публикувано на електронната страница на Община Варна на 22.08.2022г. Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

Top