нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Варна обявява следното инвестиционно предложение (ИП) за изграждане:

„Промяна по време на строителството на сграда със смесено предназначение с магазини, офиси, жилища и подземен гараж и изграждане на аптека, самостоятелна медико-диагностична лаборатория и приемна към нея“ в УПИ VI-203, 204 „за сграда със смесено предназначение, ПГ и трафопост“ кв.48, идентичен с ПИ 10135.2562.274, урбанизирана територия, с площ 3606кв.м, НТП „Високо застрояване (над 15m)“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: „ТРАНСПОРТНО- СПЕДИТОРСКА КАНТОРА“ ЕООД.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 23.08.2022 г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна и/или в РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 0887/663324 – Галина Узунова.

 

Публикувано на 22.08.2022 г.

Top