нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Варна обявява следното инвестиционно предложение (ИП), свързано с:

„Изграждане на сграда със смесено предназначение“, свързано с изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на  УПИ V-147 „за производствена дейност“, кв.7, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.3513.1904, урбанизирана територия, с площ 5670 кв.м., НТП „За друг вид производствен, складов обект“, район „Младост“, гр. Варна, с цел отреждане на имота „ за сграда със смесено предназначение“, с възложител: „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН КОМЕРС“ ЕООД.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 25.08.2022 г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна и/или в РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 0885/239922 – Ивелина Илиева.

Публикувано на 25.08.2022 г.

Top