нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Варна обявява следното инвестиционно предложение (ИП), свързано с проектиране на:

„Смесена сграда“, представляваща реконструкция, основно обновяване, преустройство, пристрояване и промяна предназначение на „Семеен хотел“, както и пристройка на допълващо застрояване на един етаж към дъното на имота, УПИ VIII-5 „смесено предназначение“, кв. 708, (ПИ с идентификатор 10135.1508.5) по плана на 3-ти м.р., ул. „Опълченска“ №9, гр. Варна, с възложител: „ХОУМ ТУ Ю ИНВЕСТ“ ООД.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 25.08.2022 г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна и/или в РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 0885/239922 – Ивелина Илиева.

Публикувано на 25.08.2022 г.

Top