нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО ВЛАДИМИР СТОЯНОВ,

постоянен адрес: бул. „Васил Левски“ № 4, ет. 1, ап. 2, гр. София;

настоящ адрес: Германия.

ДО НИКОЛАЙ СТОЯНОВ,

постоянен и настоящ адрес: бул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 21, ет. 4, ап. 10, гр. София.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 Моля да се явите в отдел „Недвижимо културно наследство“, дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ на община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 19А, ет. 2, ст. 11, в качеството ви на правоприемници по наследство на Теменужка Стоянова, за да се запознаете със  Заповед № 1220/27.04.2022 г. на кмета на община Варна, относно сградата с административен адрес: ул. „Цариброд“ № 27 и ул. „Цар Симеон I“ гр. Варна. Заповедта е издадена на основание чл. 73, ал. 3 от Закона за културното наследство и трябва да се изпълни от всички собственици на сградата в определения срок.

В случай, че в едноседмичен срок от съобщаването, не се явите, за да се запознаете със Заповед № 1220/27.04.2022 г. на кмета на община Варна, ще се счита, че тя Ви е връчена на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК.

Съобщението е публикувано на интернет сайта на община Варна и е поставено на таблото за обявления на община Варна.

Top