нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В А 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ВАРНАНА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ВАРНА И ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА СТОПАНСКАТА 2022-2023 ГОДИНА.

 

ОБЩИНА ВАРНА

ТОПОЛИ

КАМЕНАР

ЗВЕЗДИЦА

КОНСТАНТИНОВО

ВАРНА /ВЛАДИСЛАВОВО, ВИНИЦА, ГАЛАТА/

 

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

БЕЛОСЛАВ

РАЗДЕЛНА

ЕЗЕРОВО

СТРАШИМИРОВО

 

 

25.08.2022 г.                                                               ОСЗ – ВАРНА

 

Top