нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

В изпълнение на разпоредбите определени в чл. 62а и във връзка с чл. 75 от Закона за водите, Кметът на Община Варна обявява СЪОБЩЕНИЕ за инициатива на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ВАРНА за изменение на Разрешително №22370031/31.01.2020г., изменено с Решение №265/01.04.2022г. за ползване на воден обект – Черно море, с цел изграждане на обект: „Буна „Минерален басейн“ – крило юг „Малък плаж“ в акваторията на Черно море, при к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна, област Варна“.

Срокът за подаване на възражения и предложения от заинтересованите лица е 14 (четиринадесет) дневен, като същите се представят писмено в Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: ул. „Александър Дякович“№33, град Варна.

     Дата на обявяване на съобщението: 07.09.2022г.

Top