нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

В изпълнение на изискванията съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Варна осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за ИП свързано с:

„Сгради със смесено предназначение, съдържащи жилища, част общежитие от самостоятелни жилищни единици, магазини, открити и закрити паркоместа“ в УПИ I-75 и УПИ II-76 (ПИ 10135.4024.75 и ПИ 10135.4024.76), гр. Варна, свързано с проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-75 и УПИ II-76 (ПИ 10135.4024.75 и ПИ 10135.4024.76), кв.5 по плана на „Зона за обществено обслужване“, район „Вл. Варненчик“,  гр. Варна, с възложители: В. Великова, Г. Генов и „Варна Трейд Инвест“ ООД.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 23.09.2022 г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в 14 (четиринадесет) дневен срок в община Варна и/или РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 0887/663324 – Галина Узунова.

 

Обявено на 23.09.2022 г

Top