нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.18а от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп. Бр.44 от 13.05.2020 г. в сила от 14.05.2020 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, отдел „Общинска собственост“ при община Варна обявява на Диана Николова Янева, както и на всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, за признаване право на собственост.

Производството е по инициатива на Янка Николова Василева - заявление с вх.№АУ111586ВН/10.11.2022 г. на община Варна, за недвижим имот, представляващ –  жилищна сграда с идентификатор №10135.3515.1929.2 със застроена площ 87 кв. м. брой етажи – 4, по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Варна, ул.“Райко Даскалов“ №22.

Административното производство ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

 

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.18а от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп. Бр.44 от 13.05.2020 г. в сила от 14.05.2020 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, отдел „Общинска собственост“ при община Варна обявява на Виктория Шниотала, Тобиас Чобанов, както и на всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, за признаване право на собственост.

Производството е по инициатива на Клаудиа де Вал /родена Чобанов/ р.30.08.1982 г. - заявление с вх.№АУ112799ВН/14.11.2022 г. на община Варна, за недвижим имот, представляващ – 1/3 идеална част от апартамент №98, представляващ СОС с идентификатор №10135.2562.182.5.98 с площ 65,09 кв. м., изба №18 с площ 8,40 кв. м. и 1,6906% ид. части от общите части и ОПС, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. Варна, ж. к. “Чайка“ бл.68, вх. Д, ет.5.

Административното производство ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Top