нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Виолетка Радева, Десислава Радева, Юлиян Радев, Христо Сидеров, Петранка Сидерова, Мариана Деведжиева, Красимира Панайотова и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. № АУ059604ВН/22.06.2022г. от Христо Сидеров за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Анастас Сидеров в НПИ №3200, целия с площ 943 кв.м., кр. 5545 по плана на новообразуваните имоти на м. СО ”Зеленика”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповед № РД-1-7706-385/20.09.2002г. на Областен управител на област с административен център–Варна, че на 09.12.2022г. от 10,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

…………………………………………………………………………….

Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Директор на дирекция ОСИСД при община Варна, Костадин Петров, Светла Христова, Людмила Добрева, Пламен Георгиев, Галина Неделчева, Митко Георгиев, наследници на Мария Иванова  и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. № АУ114352ВН/18.11.22г. от Пламен Георгиев за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Стоян Демиров в 504 кв.м. ид.ч. от НПИ №530, целия с площ 696кв.м., кр. 5403, по плана на новообразуваните имоти на м. СО ”Боровец-юг”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповеди № РД-1-7706/467/04.12.2002г. и №РД-1-7706/68/11.03.2003г. на Областен управител на област с административен център–Варна, на 09.12.2022г. от 10,30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Top