нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.1 от от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Данчо Генов, Никола Ангелов и всички заинтересовани лица, че по заявление рег.№ АУ 118576ВН/30.11.22г. за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Хараламби Генов в НПИ №3338, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м. С.О.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област с административен център–Варна, на 09.12.2022г. от 11,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Top