нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

В изпълнение на изискванията съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Варна осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за ИП свързано с:

„Изграждане на сграда за обществено обслужване“, свързано с изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XVI-104, кв.7, идентичен с ПИ 10135.4508.104, урбанизирана територия, с площ 1250кв.м, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „М КАР ВАРНА“ ООД.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 03.12.2022 г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в 14 (четиринадесет) дневен срок в община Варна и/или РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 052/820 715 – Галина Узунова.

Обявено на 02.12.2022 г.

Top