нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

В изпълнение на изискванията съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Варна осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за ИП свързано с:

„Промяна на предназначението на кафе-сладкарница в дентален и медицински център в жилищна сграда“ в УПИ XV-145, кв. 47, по плана на 21 микрорайон на гр. Варна, с идентификатор 10135.2563.710.1, по КККР на гр. Варна, с възложители И. Дринчев, М. В. Маринов, Я. Н. Маринова, И. Б. Русева, И. В. Камбова, С. П. Снегаров, А. К. Радев, П. И. Лечева, Р.Т. Кирилова и „По Биоплан“ ООД.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 03.12.2022 г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в 14 (четиринадесет) дневен срок в община Варна и/или РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 052/820 715 – Галина Узунова.

Обявено на 02.12.2022 г.

Top