нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при гл..инспектор Калина Борисова, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 24.01.2023 г. до 07.02.2023 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-8456 /24.01.2023 г.

ИЛИЯН ПЕНЧЕВ ИЛИЕВ

МД-АУ-8456 - 1 / 17.09.2022 Г.

Top