нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г, изм. и доп.) Община Варна

СЪОБЩАВА

за постановено Решение № ВА-9/ЕО/2023 г. на РИОСВ- Варна за преценяване на необходимостта от ЕО с преценка да не се извършва екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Варна, за периода 2021 – 2028 г.

Възложител  – Община Варна 

 

Дата на обявяване на съобщението: 23.01.2023 г.

Top