нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Варна разгласява с обявление по реда чл. 18а, ал. (10) от АПК, за неполучено писмо от Главен архитект на Община Варна, на основание чл. 149, ал. 1 и чл. 150 от ЗУТ по заявление № АУ-115662-ВН/22.11.2022 г. за одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива по части както следва:

1.     ПУП-ПР и РУП за УПИ Х-276,277,283,284 кв. 589 по плана на 14 м.р., гр. Варна, одобрен със Заповед № Г-16/12.01.2023г. на Гл. архитект на Община Варна.

2.     Издадено е Разрешение за строеж № 5/12.01.2023 г. на Гл. архитект на Община Варна за строеж: „ЖИЛИЩНА СГРАДА”, находяща се в УПИ X- 276,277,283,284 /с идентификатор 10135.1026.443/, кв. 589 по плана на 14-ти м.р., Район „Одесос", гр. Варна.

Преписката е изложена в стая 503а, ет. 5 в Община Варна.

Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ одобреният подробен устройствен план е публикуван на интернет страницата на Община Варна.

Административният акт подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от АПК в 14 дневен срок от дата на получаване на съобщението чрез Община Варна пред Административен съд-Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Top