нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Варна обявява следните инвестиционни предложения (ИП), свързани с:

  1. „Изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор: 10135.2551.566 (номер по предходен план: 266), урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с площ 500 кв.м, местност „Франга дере и Кокарджа“, район „Приморски“, гр. Варна, при съобразяване с влезлия в сила ПУР на кв. „Изгрев, одобрен с Решение № 553-6 от Протокол № 10/26, 27.07.2023г. на Общински съвет – Варна, и
  2. „Реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на обект/сграда за адм. дейност и общежитие“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.2551.566, местност „Франга дере и Кокарджа“, район „Приморски“ гр. Варна, обл. Варна, с възложител: Андрея Андреев, гр. Варна.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 03.10.2023 г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна и/или в РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 0885/204146 – Галина Узунова.

 

Публикувана на 02.10.2023 г.

 

Top