нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Варна обявява следните инвестиционни предложения (ИП), свързани с изграждането на:

  1. Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специализирана здравна грижа» в УПИ III – „Бърза помощ“, кв. 997, по плана на 5 м.р. гр. Варна, ПИ 2556.340 по КККР на гр. Варна;
  2. Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи» в УПИ „За дом майка и дете“, кв. Виница, гр. Варна, ПИ 2575.201 по КККР на гр. Варна; 
  3. Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специализирана здравна грижа» в УПИ „За дом майка и дете“, кв. Виница, гр. Варна, ПИ 2575.201 по КККР на гр. Варна

Възложител на ИП е Министерство на здравеопазването.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 03.10.2023 г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна и/или в РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 0885/204146 – Галина Узунова.

 

Публикувана на 02.10.2023 г.

Top