нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 ет.1 ст.103 при ст. инспектор Ивайло Иванов, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 12.02.2024 г. до 26.02.2024 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-8007 /12.02.2024 г.

КАТЯ КИРИЛОВА БАЙЧЕВА

МД-АУ-8007 - 1 / 14.11.2023 Г.

2

С-8114 /12.02.2024 г.

АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА КАЛИНИЧЕНКО

МД-АУ-8114 - 1 / 15.11.2023 Г.

3

С-5059 /12.02.2024 г.

КРАСИМИР МИНКОВ МИНЧЕВ

МД-АУ-5059 - 1 / 06.07.2023 Г.

4

С-5069 /12.02.2024 г.

ТАНЯ ВАСИЛЕВА ВИДЕНОВА

МД-АУ-5069 - 1 / 07.07.2023 Г.

5

С-7916 /12.02.2024 г.

СИРАНУШ КАПРИЕЛ ЧОЛАКЯН

МД-АУ-7916 - 1 / 10.11.2023 Г.

6

С-8277 /12.02.2024 г.

ИВАН ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

МД-АУ-8277 - 1 / 22.11.2023 Г.

7

С-8275 /12.02.2024 г.

АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ МИНЕВ

МД-АУ-8275 - 1 / 22.11.2023 Г.

8

С-8271 /12.02.2024 г.

ВЯРА БОЖИДАРОВА СТАМАТОВА

МД-АУ-8271 - 1 / 22.11.2023 Г.

9

С-7578 /12.02.2024 г.

РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

МД-АУ-7578 - 1 / 02.11.2023 Г.

Top