нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при гл..инспектор Калина Борисова, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 12.02.2024 г. до 26.02.2024 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-82 /12.02.2024 г.

НИКОЛАЙ ИНВЕСТМЪНТ 2008 ЕООД

МД-АУ-82 - 1 / 05.01.2024 Г.

2

С-8303 /12.02.2024 г.

МИХАИЛ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ

МД-АУ-8303 - 1 / 24.11.2023 Г.

Top