нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при Гл. инспектор Валентина Костова,за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.
 
В случай, че не се явят в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
Настоящият списък е в сила за периода от 12.02.2024 г. до 26.02.2024 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-8695 /12.02.2024 г.

БИЛД КОРЕКТ ЕООД

МД-АУ-8695 - 1 / 13.12.2023 Г.

2

С-7858 /12.02.2024 г.

АСЯ СТЕФАНОВА МИЧЕВА

МД-АУ-7858 - 1 / 09.11.2023 Г.

3

С-7729 /12.02.2024 г.

АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА ВАСИЛЕВА

МД-АУ-7729 - 1 / 07.11.2023 Г.

4

С-7731 /12.02.2024 г.

ЙОВЧО ИВАНОВ ЙОВЧЕВ

МД-АУ-7731 - 1 / 07.11.2023 Г.

5

С-8399 /12.02.2024 г.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИВАНОВА

МД-АУ-8399 - 1 / 29.11.2023 Г.

6

С-8407 /12.02.2024 г.

ДИДЕНКО ВОСВВЛНС ЕООД

МД-АУ-8407 - 1 / 29.11.2023 Г.

7

С-8566 /12.02.2024 г.

ЦОНЮ ПЕНКОВ АЛЕКСИЕВ

МД-АУ-8566 - 1 / 07.12.2023 Г.

8

С-8568 /12.02.2024 г.

СИЯНА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА

МД-АУ-8568 - 1 / 07.12.2023 Г.

9

С-8575 /12.02.2024 г.

ДОБРИНА МИРЧЕВА РАДЕВА

МД-АУ-8575 - 1 / 07.12.2023 Г.

10

С-8576 /12.02.2024 г.

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

МД-АУ-8576 - 1 / 07.12.2023 Г.

11

С-8578 /12.02.2024 г.

МАРТИН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

МД-АУ-8578 - 1 / 07.12.2023 Г.

12

С-8589 /12.02.2024 г.

ЯНИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ

МД-АУ-8589 - 1 / 08.12.2023 Г.

13

С-8675 /12.02.2024 г.

ОГНЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

МД-АУ-8675 - 1 / 12.12.2023 Г.

 

Top