нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: административна преписка с рег. № АУ 101126 ВН / 20.10.2023 г. за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл.56 от ЗУТ за разполагане на преместваеми обекти, в ПИ 10135.4045.33, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

На основание чл.18а, ал.10 от АПК, се съобщава за неполучено писмо с рег. № АУ 101126 ВН – 002 ВН / 11.01.2024 г. на Главен архитект на Община Варна, от БОГДАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ, издадено на основание чл. 30, ал. (2) от Административно-процесуалния кодекс, съдържащо следния текст, както следва:

„… След направен преглед на приложените документи и проектна документация, беше установено следното:

  • Да се представи становище на ОД „Земеделие“–Варна, съгласно чл. 59 „Б“ от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), за временното ползване на земеделската земя, разрешено с решение на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗОЗЗ.
  • На основание чл. 152 от ЗООС, схемата подлежи на превантивен контрол от органа по чл. 148, ал. 3 от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР. Възложителят своевременно да уведоми компетентния орган по околна среда (РИОСВ-Варна) за своите планове, програми, проекти и инвестиционни предложения преди тяхното одобряване.
  • Не е посочено как ще се осъществява външното водоснабдяване за пожарогасене съгласно изискванията на чл. 161 и чл. 170 от Наредба № Iз-1971.
  • Отстоянията на обектите от сгради и от регулационни и имотни граници се определят съобразно правилата за строежи по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящото писмо представлява съобщение по смисъла на чл. 30, ал. (2) от АПК, според който се дава възможност на вносителя да отстрани недостатъците по преписката в тридневен срок от получаване на съобщението, неотстраняването им в срок ще предизвика прекратяване на административното производство…“

Обявлението е публикувано на електронната страница на Община Варна на 12.02.2024 г.

Съобщението е за срок от 7-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна. След изтичане на срока, съобщението се смята за връчено.

По смисъла на чл. 30, ал. (2) от АПК, се дава възможност на вносителя да отстрани недостатъците по преписката в 3 /три/ дневен срок от получаване на съобщението, неотстраняването им в срок ще предизвика прекратяване на адм. производство.

Top