нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: административна преписка с рег. № АУ 120737 ВН / 14.12.2023 г. за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл.56 от ЗУТ за разполагане на преместваеми обекти, в УПИ VII-68, кв. 5, ПИ 10135.73.583, ПЗ „Планова“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна.

На основание чл.18а, ал.10 от АПК, се съобщава за неполучено писмо с рег. № АУ 120737 ВН – 001 ВН / 11.01.2024 г. на Главен архитект на Община Варна, от Петър Танев Чобанов, издадено на основание чл. 30, ал. (2) от Административно-процесуалния кодекс, съдържащо следния текст, както следва:

„… След направен преглед на приложените документи и проектна документация, беше установено следното:

- Преписката да се окомплектова с копие от действащ Подробен устройствен план за имота, заверен „вярно с оригинала“, от съответната районна администрация;

- Да се приложат декларация за характеристиките на обектите, издадена от производителя и сертификат за система за управление на качеството. Преместваеми обекти, които не са по типови проекти, са с индивидуални проекти;

- Да се представи „инженерно-техническа“ част, като за индивидуални изделия да съдържа конструктивни чертежи, изчисления доказващи конструктивната и пространствена устойчивост на обекта, да се обоснове временното закрепване (съгл. §5,т.80 от ДР на ЗУТ), в т.ч. чертеж в план на основи и детайл на закрепване;

- На основание чл. 152 от ЗООС, схемата подлежи на превантивен контрол от органа по чл. 148, ал. 3 от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР. Възложителят своевременно да уведоми компетентния орган по околна среда (РИОСВ-Варна) за своите планове, програми, проекти и инвестиционни предложения преди тяхното одобряване.

Настоящото писмо представлява съобщение по смисъла на чл. 30, ал. (2) от АПК, според който се дава възможност на вносителя да отстрани недостатъците по преписката в тридневен срок от получаване на съобщението, неотстраняването им в срок ще предизвика прекратяване на административното производство.…“

 

Обявлението е публикувано на електронната страница на Община Варна на 12.02.2024 г. Съобщението е за срок от 7-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна. След изтичане на срока, съобщението се смята за връчено.

По смисъла на чл. 30, ал. (2) от АПК, се дава възможност на вносителя да отстрани недостатъците по преписката в 3 /три/ дневен срок от получаване на съобщението, неотстраняването им в срок ще предизвика прекратяване на адм. производство.

Top