нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Съобщение

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна съобщава  НА: КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА от гр. София, РОСЕН ДОНЕВ от гр. Варна  и на ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Майя Иванова Димитрова, искане рег. № АУ 022146 ВН/29.02.2024 г. относно ПИ с идентификатор 10135.2552.1795 по КККР на гр. Варна, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК гр. София с адрес на поземления имот гр. Варна, р-н Приморски, ж.к. ИЗГРЕВ -1.

Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката в община Варна, отдел „Земеделие”, етаж 13, стая 1309 и да изразят становище по същата.

Top