нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

До: Румяна Недкова-Бец

гр.Варна, ул.“Веселин Ханчев“ № 13

Относно вх.№ АГУП22001379ВН/ 20.10.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Уведомяваме Ви че след направено предварително обявяване, в Дирекция „АГУП” в Община Варна е постъпило възражение от Христо Дипчиков срещу процедура за прокарване на временен път до УПИ ХІІІ-606, кв.102, ПИ 10135.2723.1229 по КК на гр.Варна, СО»Ваялар», допуснато с решение 9-10 по Протокол № 9/ 21.10.2022г. на комисията. Вписано е, че не желае засягане на собствения му ПИ 604 покрай източната граница, а само югоизточния и североизточния ъгъл с цел осигуряване възможност за завой за транспортен достъп. Вписано е също така, че има подобрения и насаждения, които желае да бъдат заплатени от заявителя за достъп.

С решение 1-6 по Протокол 6/2023г. е взето решение да се извърши оглед на място.

От извършен оглед на място е установено следното:

От южната страна на имота има пътека с ширина в началото 2.90м. Пред югоизточния ъгъл на имот 604 има електромерна кутия, като разстоянието до тази кутия е 4.10м. Покрай източната ограда на ПИ 604 има циментови колове на разстояние 0.90м от оградата с лозе. Пътя продължава на север, като пред входната врата на ПИ 608 се стеснява до ширина 2.70м, след което завива на запад с ширина 1.90м. След завоя в трасето има две ел.кутии – едната до оградата на имот 607 на 6.90м от североизточния ъгъл на ПИ 604, а другата на оградата на имот 604 на 0.35см от края на пътеката. Заявителя не желае разширяване на пътеката до ширина 3.50м, а само за достъп до автомобил лека кола.

В началото няма нужда да се разширява пътеката, тъй като същата е с достатъчна ширина за проходимост на лек автомобил, само на завоя е необходимо да се направи скосяване като се засегне част от ПИ 604, след което също да се засегнат части от двата имота – 604 и 607 с цел да се избегне засягането на ел.кутиите. Ще е необходимо да се продължи и временния път през ПИ 605 за да се осигури необходимата нормална ширина за достъп в ПИ 1229, както и в ПИ 605.      

Преписката е докладвана в Комисия за определяне на трасе за достъп до имоти, назначена със Заповед № 0059/ 12.01.2024г. на Кмета на Община Варна по Протокол № 2/15.02.2024г. и решението по т.2-10 е следното:

„Допуска започване процедура по прокарване на временен път с ширина 2.50м до ПИ 10135.2723.1229 по КК на гр.Варна, СО“Ваялар“ през пътека между поземлени имоти 604 и 608, след което на завоя на запад е необходимо да се направи скосяване и разширяване, като се засегнат части от ПИ 604, 607 и 605. Засегнати части: 9 кв.м от ПИ 604, 4кв.м от ПИ 607 и 9 кв.м от ПИ 605.

Да се обяви на всички заинтересувани лица. Ако няма възражения, да се изготви заповед на Кмета на Община Варна на основание чл.190, ал.1, ал.3 във връзка с ал.6 от ЗУТ.»

 На основание чл.26, ал.1 от  АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящото писмо, можете да направите писмено възражение до Община Варна, Дирекция „АГУП”(ако намерите за необходимо), като изразите становище или представите документи и доказателства, които не са известни по преписката.

Приложение: копие от  плана с нанесен допуснат временен път.

 

 

Обявлението е публикувано на страницата на Община Варна на 02.04.2024г.

Срок за обжалване : до 09.04.2024г.включително                                            

Извършил обявяването: Антоанета Стоянова                         

Top