нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

 О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Иван Й. Георгиев – неизвестен адрес; Пенчо Мутафов – неизвестен адрес , н-ци на Методи Василев – неизвестни, н-ци на Тодор Бербатов – неизвестни; Община Варна и на всички заинтересовани лица, че:

По заявление вх. № АУ 025686 ВН/12.03.2024г. на Община Варна от Стела Георгиева, е започнало административно производство по обстоятелствена проверка за 179 кв.м. ид.ч. от ПИ ид. № 10135.2573.1199 с обща площ 1667 кв.м. ≡ 218 и 219 ( по ПКП на к.к.“Чайка“ 2008г.)  ≡   ч.337, ч.338, ч.339 и ч.път (стари граници по ПКП на к.к. „Чайка“ 2000г.) ≡ 3456 и 3457 ( по КП на к.к. „Чайка“1990г.) ≡ 31( по КП 69г.) по КККР на район „Приморски“, гр. Варна, к.к.“Чайка“, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София.

       Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Top