нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна уведомява Георги Трифонов, Христо Христов и всички заинтересовани лица, че на 16.07.2024 г. в 10:15 часа, на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Хараламби Генов, в НПИ с ид. № 10135.5401.3727 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Боровец-север”, одобрен със заповед № РД-20-7706-9 от 09 януари 2020 г. на Областния управител на област с административен център Варна.

Top