нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

МИГ „ДЕВНЯ-АКСАКОВО“ ОБЯВИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

 

Местна инициативна група „Девня-Аксаково“ обяви прием на проектни предложения по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, която се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общият й бюджет е 703 000 лв.

Целта на процедурата е повишаване на иновационната дейност в предприятията на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ чрез внедряване на иновации в малките и средни предприятия, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации.

Изпълнението на проектите трябва да води до внедряване на продуктова и/или производствена иновация, попадаща в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на  Иновационната стратегия за интелигента специализация: ИКТ и информатика, мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии ка и чисти технологии, нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Допустими кандидати по процедурата са малки и средни предприятия, които функционират на територията на МИГ „Девня-Аксаково“.

Дейностите, които ще получат финансиране, са: придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация; придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата; придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация; консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 96 813, 59 лева, а максималният - 352 049,40 лева.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 07.04.2020г.

Категории