нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

МАРИЯ ГАБРИЕЛ: ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА „ТРИЪГЪЛНИКА НА ЗНАНИЕТО“ Е ПОЛЗАТА ЗА ОБЩЕСТВОТО

 

Образованието, научните изследвания и иновациите са ключови при справянето с климатичните предизвикателства, демографските промени и цифровизацията. За тази цел трябва да се укрепи взаимодействието на тези политики на всички нива - европейско, национално, регионално, както и във висшите училища. Това заяви комисар Мария Габриел по време на конференцията „Хоризонти Европа – образование, иновации, научни изследвания“, организирана от Областния информационен център-Варна.

„Твърдо съм убедена, че университетите са ключовите звена в „триъгълника на знанието“, формиран от политиките образование, научни изследвания и иновации. Горда съм, че за първи път тези политики са обединени в моя ресор, към който добавям и четвъртото измерение - ползите за обществото“, коментира Габриел.

По нейни думи с програма „Хоризонт Европа“ се цели въздействие в научната и икономическата сфера с фокус към ползите за обществото и повече внимание към регионите. Ще продължат стипендиите и обменът на изследователи чрез програма „Мария Склодовска Кюри“, както и подкрепата за Европейския научноизследователски съвет, който насърчава научните изследвания на границите на познанието.

Важна новост са ориентираните към гражданите мисии, които са част от Втория стълб на програмата. Те са насочени към обществените предизвикателства, като борбата с рака, интелигентните градове, енергийната ефективност, климатичните промени, опазването на морските води, продоволствената сигурност. Те ще се допълват от оптимизирани европейски партньорства, отворени към нови участници. Целта е до май тази година да има идентифицирано първо действие по всяка мисия, подчерта българският еврокомисар.

„В рамките на три години една мисия трябва да покаже резултат – от 2021г. до 2024г. Максималният бюджет за мисията е 10% от годишния на целия втори стълб. Предвиденият бюджет за целия период е 52,5 милиарда евро“, поясни Габриел и призова за активност.

В момента партньорствата в рамките на „Хоризонт 2020“ са 120. Те ще бъдат намалени поне наполовина, като предложението е да се сведат до 50. Целта е да се избегнат случаи, при които „десет проекта работят над една и съща тема“, подчерта тя.

„Третият стълб на програмата „Хоризонт Европа“ е с много ясен фокус към иновациите. Там елементът научноизследователска инфраструктура ще продължи да бъде силен.  Другите два елемента в рамките на този стълб са Европейски иновационен съвет и Европейски институт за иновации и технологии. Особено важно е между тях да построим мост и те да работят синхронно“, добави Мария Габриел.

Европейският съвет по иновации с бюджет от 10 милиарда евро ще функционира като европейската „фабрика за еднорози“, като ще предоставя гъвкава подкрепа за

иновативни идеи от лабораторията до реализацията им на пазара и тяхното разрастване. 70% от бюджета му ще бъдат заделени за стартиращи и малки и средни предприятия.

Действията за разширяване на участието на по-късно присъединилите се държави (ЕС-13), сред които е и България, ще бъдат засилени чрез трикратно увеличение на бюджета и допълнителни мерки за сформиране на екипи, центрове за високи постижения, туининг, укрепване на националните служби за контакт и др.

Инициативата за европейските университети ще способства за по-доброто свързване на образованието, научните изследвания и иновациите с услугите за обществото. Общностите за знание и иновации на Европейския институт за иновации и технологии ще предоставят подкрепа със силно регионално измерение. 25% от средствата ще бъдат заделени за сътрудничество с висшите учебни заведения от ЕС-13, добави Мария Габриел. Тя подчерта значението на културата и креативните индустрии, които имат огромен потенциал.

Категории