нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

МИГ „ДЕВНЯ-АКСАКОВО“ ОБЯВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАЕТОСТ“

 

Местна инициативна група „Девня-Аксаково“ обяви прием на проектни предложения по мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“, която се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общият бюджет на процедурата е 485 147,81 лв.

Целта е да се подобрят професионалната квалификация и ключови компетентности на младежите на възраст от 15 до 29 г. с основна или по-ниска образователна степен, те да придобият нови знания и умения, което да им позволи включване в заетост.

Допустимите кандидати  по процедурата са работодатели на територията на местната инициативна група.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват: предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организация на трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост; професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане; предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице; осигуряване на заетост на обучените по проекта лица от целевата група, в това число обучение по време на работа (чиракуване); популяризиране и насърчаване стартирането и развитието на самостоятелна икономическа дейност и предприемачество; подпомагане разработването на бизнес идеи и насочване към финансиращи програми за стартиращи предприемачи.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 97 791 лв., а максималният - 391 166 лв.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 20.04.2020г.

 

Категории