нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

НССЗ ВЪВ ВАРНА КОНСУЛТИРА БЕЗПЛАТНО ПО ПОДМЯРКА 6.3 ОТ ПРСР

 

Регионалната структура на Националната служба за съвети в земеделието-Варна предоставя безплатна помощ при изготвянето на бизнес план и подготовка на документи на бенефициенти, които искат да кандидатстват по по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР 2014-2020г.

Общият бюджет на подмярката е 6 000 000 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 май 2020 г. Приемът е във връзка с установените в страната огнища на силно заразни болести по дребните преживни животни, свине и птици.

Целта е да се подпомогнат проекти, които допринасят за икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства, за ускоряване на модернизацията и технологичното им обновление и за подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени.

Допустими кандидати са еднолични търговци, дружества и кооперации, при които към датата на подаване на проектното предложение над 50% от икономическия размер на стопанството, измерен в Стандартен производствен обем, се формира от животни и е в границите между 2000 и 7999 евро. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро.

Предвид извънредната ситуация в страната, от Националната служба за съвети в земеделието съобщават, че няма да прекратяват дейността си, но призовават бенефициентите да използват телефоните и електронните пощи, за да получат информация и съдействие.

Териториалният офис на службата във Варна е с адрес:  ул. “Алеко Константинов” № 17, ет. 1, ст. 7. Тел. 052/60 22 28, 0886 894 939, 0876 214 195, e-mail: varna.m@nass.government.bg.

Категории