нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОЧАКВА СЕ ПРИЕМ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ НА МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“

 

МИГ „Долни чифлик и Бяла“ ще обяви прием на проектни предложения по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, която се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Общият й бюджет е 488 950 лв.

Целта на мярката е подпомагане на конкурентоспособността на земеделието на територията на местната инициативна група чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал, опазване на околната среда, подобряване на условията в земеделските стопанства.

Допустими кандидати са земеделски стопани на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“. Минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство за текущата стопанска година трябва да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.

По мярката ще получат финансиране дейности, които са свързани с подобряване на земеделското стопанство чрез внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; опазване на околната среда; повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; подобряване условията на труд, както и на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; повишаване качеството на произвежданите земеделски продукти; осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 39 116,60 лева, а максималният293 374,50 лева.

Категории