нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ ОБЯВи ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА, ФИНАНСИРАНА ОТ ПРСР

МИГ „Долни чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият финансов ресурс по процедурата е 195 580 лв.

Целта на мярката е подобряване на дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост на територията на местната инициативна група чрез по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, подобряване на качеството и безопасността на храните, опазване на околната среда.

Допустими кандидати по процедурата са земеделски стопани на територията на МИГ „Долни чифлик и Бяла“, притежаващи минимален стандартен производствен обем в размер 8 000 евро, както и микро, малки и средни предприятия.

По процедурата ще бъдат финансирани дейности, които водят до подобряване работата на предприятието чрез внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, внедряване на нови продукти, процеси и технологии, намаляване на себестойността на произвежданата продукция, подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, опазване на околната среда, подобряване на енергийната ефективност в предприятията и безопасността и хигиенните условия на производство и труд, повишаване качеството и безопасността на храните, подобряване на възможностите за производство на биологични храни.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 19 558 лева, а максималният - 195 580 лева.

            Крайният срок за представяне на проекти предложения е 3.07.2020г. В случай, че са налични остатъчни средства от първия краен срок, ще бъде обявен втори - от 30.10.2020г. до 30.11.2020г.

Категории