нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

МИГ „АВРЕН-БЕЛОСЛАВ“ ОБЯВИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА, ФИНАНСИРАНА ОТ ОПИК

Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ обяви за обсъждане условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2/1-1.1-1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. Тя се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общият й бюджет е 148 166 лв.

Целта на процедурата е насърчаване на въвеждането на иновации, повишаване на иновационната дейност на предприятията и развитие и стимулиране на предприемачество и заетост на МСП. Допустими кандидати са малки и средни предприятия, функциониращи на територията на местната инициативна група.

По процедурата ще бъдат финансирани дейности, свързани с придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната продуктова и/или производствена иновация в производството; придобиване на права по интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата; придобиване и разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и производствена иновация; консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 88 012,35 лв., а максималният - 148 166 лв.

Писмени предложения и коментари по документите, обявени за обществено обсъждане, могат да се изпращат в срок до 24.05.2020 г. (включително) на електронна поща snc.mig.avren.beloslav@gmail.com. Те могат да бъдат открити на сайта на МИГ „Аврен-Белослав“.

Категории