нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ПО ЕВРОПРОЕКТ РАЗЧИСТВАТ И РЕКУЛТИВИРАТ ДЕПОТО ЗА ОТПАДЪЦИ В СУВОРОВО

 

Сметището в Суворово ще бъде разчистено и рекултивирано по проекта „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020г. Бюджетът му е на обща стойност 796 711.32 лв.

Проектът предвижда да се извърши закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация на сметище от 10 410 кв.м и частично заети площи от съседните имоти в землището на Община Суворово. Дейностите ще се осъществят на два етапа. Първият включва прибутване и уплътняване на натрупаните в депото отпадъци с цел намаляване на площта, предвидена за рекултивация; изграждане на отводнителни канавки за предотвратяване постъпването на повърхностни (скатни) води в тялото на депото; полагане на пласт от земни маси с дебелина от един метър и изграждане на газоотвеждаща система с вертикални газоотвеждащи кладенци с прилежащи към тях лъчеви дренажни слоеве. Вторият етап на проекта - затревяване и залесяване на технически рекултивираното депо, ще бъде осъществен с общински средства.

С реализацията на проекта ще се постигне намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почва, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, както и понижаване на рисковете за човешкото здраве. Ще бъдат подобрени условията за използване на рекултивационния повърхностен слой на депото след приключване на неговата експлоатация.

Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца.

Категории