нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

СИМВОЛИЧНА ПЪРВА КОПКА СЛОЖИ НАЧАЛО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЙ-МАЩАБНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВЕТРИНО

 

Със символична първа копка бе дадено началото на строително-монтажните дейности по проекта на Община Ветрино „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Ветрино, област Варна“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Стойността на проекта е 5 769 218,56 лева без ДДС.

Той включва дейности по рехабилитация и реконструкция на улични водопроводи в селата Ветрино и Белоградец, изграждане на нови водопроводни отклонения към съответните имоти, както и  реконструкция на уличната мрежа.

Целта е да се подобрят основните показатели на  водоснабдителните  услуги в тези населени места, да се повиши качеството на питейната вода, да се осигури непрекъснат цикъл на водоснабдяване и да се сведат до минимум авариите и общите загуби на вода. Работата по проекта ще доведе до постигане на необходимото налягане за цялостното и пълноценно подаване на вода до всички домакинства в населените места и до по-голяма ефективност от финансова гледна точка. С реализацията му ще се достигнат по-добри стандарти за питейната вода, консумирана от населението в селата Ветрино и Белоградец.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 360 дни.

Категории