нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

 МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ НАПРАВИ ПРОМЕНИ В ДОКУМЕНТИТЕ ПО ТРИ АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

 Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ направи промени в документите към условията за кандидатстване по три текущи процедури - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.

Корекциите се налагат във връзка със заповед на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в заповед от 27.04.2020г. относно Декларацията за липса на основания за отстраняване.

Променените документи могат да бъдат открити в ИСУН 2020 или на сайта на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“.

Категории