нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

САНИРАХА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ В БЕЛОСЛАВ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

 

Приключиха част от строително-монтажните дейности по прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административнaта сградa на Община Белослав. Тя е един от обектите, предвидени за саниране по проекта „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги”. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Бюджетът на проекта е 329 834,65 лв. Бенефициент е Община Белослав.

Изцяло санирана по проекта е административна сграда с обществено значение на ул.  „Гебедже“ № 8 в Белослав, при която също са изпълнени мерки за енергийна ефективност – топлоизолиране на външните стени, тавана и сутерена, ремонт на покрива.

Чрез реализацията на проекта се цели спестяването на финансов ресурс чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради със социална насоченост. Повишаването на ефективността на потреблението на енергия и редуцирането на консумацията и разходите ще допринесат и за намаляване на емисиите на вредни вещества в околната среда.

Проектът е стартирал на 31.10.2019г. и ще продължи до 31.10.2022г.

 

Категории