нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ БЕЛОСЛАВ С ПОДКРЕПАТА НА ОПРЧР

Община Белослав сключи допълнително споразумение към договор за безвъзмездна финансова помощ по проект №BG05M9OP001-2.040-0023-C01 „Осигуряване на патронажна грижа за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав” по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4” по ОП ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 164 206, 32 лв.

По проекта се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на нуждаещи се лица с увреждания и техните семейства и на възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Сред дейностите е и осигуряване на психологическа подкрепа и консултиране на лицата от целевата група.

До момента от мобилната интегрирана здравно-социална услуга са се възползвали ежедневно минимум 50 потребители. С изпълнението на дейностите от допълнителното споразумение се осигурява устойчивост и непрекъснатост на предлаганата услуга.

Срокът за изпълнение е 6 месеца, считано от 2.10.2020г.

 

 

Категории