нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ ОБЯВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла” обяви прием на проектни предложения по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Тя се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Общият й финансов ресурс е 977 900 лв.

Основната цел на мярката е повишаване на конкурентоспособността на микро предприятията на територията на местната инициативна група, ускоряване процесите на диверсификация на икономическите дейности на фирмите в сектори извън земеделието, насърчаване на предприемачеството и създаването на заетост.

Допустими кандидати са земеделски стопани, микро предприятия и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите, на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“.

Дейностите, които ще получат финансиране, са: развитие на туризъм с акцент върху селски, аграрен, културен, медицински, балнео и рехабилитационен туризъм и други негови алтернативни форми; развитие на услуги във всички сектори на икономиката с фокус върху структуроопределящи отрасли и такива с потенциал за растеж: строителство на сгради и съоръжения, здравни услуги, грижи за деца, възрастни и хора с увреждания, услуги, базирани на информационните и комуникационните технологии; развитие на местни занаяти и др.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти, включващи дейности за развитие на туризъм, е 977, 90 лв., а за всички останали - 14 668, 50 лв. Максималният е 220 027, 50 лв., а за проекти, включващи дейности за развитие на туризъм - 14 668, 50 лв.

Интензитетът на подпомагане на проектите не може да надвишава 75%, а за развитие на туризъм - 5%.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 13.12.2020г.

 

Категории