нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ ОБЯВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 4. „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“. Тя се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общият й бюджет е 55 066, 45 лева.

Основната цел на мярката е да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социално включване на уязвимите лица на територията на местната инициативна група чрез насърчаване на социалното предприемачество и създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Допустими кандидати са работодатели, социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, общините Долни чифлик и Бяла, неправителствени организации със седалище на територията на МИГ, доставчици на социални услуги.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват: психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост; подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца; социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика; предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания; осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица; оборудване на новосъздадените работни места, а в случай на необходимост - адаптиране за лица с увреждания; предоставяне на обучения за повишаване на бизнес уменията за управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания и др.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 39 116, 60  лева, а  максималният - 55 066, 45 лева.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 19.11.2020г.

Категории