нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ПРИКЛЮЧИ РЕКУЛТИВАЦИЯТА НА ДЕПОТО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В СУВОРОВО

Приключиха строително-монтажните дейности за рекултивация на депото за боклук в Община Суворово. Те са извършени по проекта „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово - етапно строителство”. Финансирането е осигурено от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общият бюджет на проекта е 796 711, 32 лв. Бенефициент е Община Суворово.

Целта му е да се постигне намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почва, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, както и понижаване на рисковете за човешкото здраве.

По проекта са рекултивирани 12 838 квадратни метра в землището на Суворово. Изпълнени са дейности по прибутване и уплътняване на натрупаните в депото отпадъци, изграждане на отводнителни канавки за предотвратяване постъпването на повърхностни (скатни) води в тялото на депото, полагане на пласт от земни маси с дебелина от един метър и изграждане на газоотвеждаща система с вертикални газоотвеждащи кладенци с прилежащи към тях лъчеви дренажни слоеве.

Проектът е стартирал на 9.05.2020 г. и ще продължи до 9.04.2022 г.

Категории

Top