нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

НАБИРАТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ В БЕЛОСЛАВ

 

Община Белослав набира желаещи, които да бъдат включени при изпълнението на дейностите по проекта „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“. Той се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. чрез МИГ „Аврен-Белослав“, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“. Общият размер на инвестицията е 357 725, 50 лв.

Проектът включва дейности по идентифициране, мотивиране за активно поведение на пазара на труда и осигуряване на обучение и заетост на 50 икономически неактивни лица. Целева група са хора извън образование и обучение, безработни, търсещи работа, лица в неравностойно положение на пазара на труда над 30 години. В рамките на проекта ще бъдат разкрити 15 работни места на длъжност ,,Охранител“ и 35 за ,,Работник в озеленяването“. Преди включването в заетост ще бъдат проведени мотивационно обучение, психологическо подпомагане, кариерно ориентиране и професионално обучение по ключови компетентности. Кандидатите за участие в целевата група трябва да подадат документи в Община Белослав.

Проектът е стартирал на 1.04.2021г. и ще продължи до 1.04.2023г.

Категории

Top