нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВЛЕНИЕ 

  

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява:

ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВА КАЛЧЕВА 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Ментеше“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1680 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и едно.хиляда шестстотин и осемдесет), с площ от 451 (четиристотин петдесет и един) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.4501.1681, ПИ 10135.4501.1236, ПИ 10135.4501.420 и ПИ 10135.4501.9520, предмет на Акт за частна общинска собственост № 10016/29.10.2018 г., проведен на 14.019. от 16.30 часа.  

Категории