нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВЛЕНИЕ 

  

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява:

СТЕЛА ЕМИЛОВА ТУРИМАЦОВА 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в Община Варна, гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец Юг“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5404.2222, с площ от 981 кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5404.1744, ПИ 10135.5404.2131, ПИ 10135.5404.2132, ПИ 10135.5404.2134, ПИ 10135.5404.9758, предмет на акт за частна общинска собственост № 5754/17.07.2009 г., проведен на 14.09.2020г. от 09.30 часа.

Категории